Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό “The Brugal Stories”

  1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

  1.1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Coca Cola 3E Ελλάδος ΑΒΕΕ» (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Φραγκοκκλησιάς 9) με ΑΦΜ 094277965, ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τους κ.κ. Αριστέα Ζώη και κ Ιωάννη Αθανασιάδη, σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία « 4WISEMONKEYS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο.Ε.» (εφεξής καλούμενη η « Διαφημιστική»), με έδρα το Γαλάτσι Αττικής, οδός Μαυρογένους, αριθμός 6 με ΑΦΜ 999797584, ΔΟΥ Γαλατσίου (Κ΄ Αθηνών) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον κ Βαγγέλη Δαβιτίδη, στο πλαίσιο της της προώθησης του προϊόντος με το εμπορικό σήμα “BRUGAL”, προκηρύσσει διαγωνισμό με την ενδεικτική ονομασία «THE BRUGAL STORIES» (εφεξής ο « Διαγωνισμός»)ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Instagram (στο εξής καλουμένης « Instagram») και θα γνωστοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας που διατηρεί η Διοργανώτρια υπό την διεύθυνση www.thebrugalstories.gr (εφεξής καλούμενη η «Ιστοσελίδα») και μέσω του λογαριασμού Facebook που διατηρεί η Διοργανώτρια υπό την διεύθυνση https://www.facebook.com/BrugalRumGreece/.

  1.2. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι να αναδείξει σύμφωνα με όσα ορίζονται στους παρόντες όρους συμμετοχής έναν (1) νικητή στον οποίο η Διοργανώτρια θα απονείμει το δια του παρόντος υπό όρο 5.1 προβλεπόμενο δώρο.

  1.3. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του και των όρων της Ιστοσελίδας από τους συμμετέχοντες.

   

  1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

  2.1. Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (εφεξής καλούμενοι ως οι « Συμμετέχοντες»). Σε διαφορετική περίπτωση, η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό θα ακυρώνεται άμεσα. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό και των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας.

  2.2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου βαθμού.

  2.3. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας της Διοργανώτριας.

  2.4. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στα πλαίσια του Διαγωνισμού.

  2.5. Κάθε Συμμετέχων στο Διαγωνισμό δικαιούται να υποβάλει μία (1) μοναδική συμμετοχή με την ανάρτηση μίας μοναδικής φωτογραφίας σύμφωνα με τη διαδικασία του όρου 4.2 κατωτέρω.

  2.6. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν ρητώς πως τα στοιχεία που δίνουν είναι έγκυρα, πλήρη, αληθινά και ακριβή. Η διαχείριση των στοιχείων αυτών διέπεται από τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως αυτοί ορίζονται στον όρο 9 των παρόντων όρων συμμετοχής.

  2.7. Οι Συμμετέχοντες βεβαιώνουν ότι:

  • Είναι οι αποκλειστικοί δικαιούχοι των πνευματικών δικαιωμάτων επί των φωτογραφιών με τις οποίες λαμβάνουν συμμετοχή στο Διαγωνισμό και δηλώνουν και εγγυώνται ότι όλα τα σχετικά με αυτές δικαιώματα, ανήκουν αποκλειστικά σε αυτούς και διατηρούν κάθε δικαίωμα χρήσης, εκμετάλλευσης και διάθεσης αυτών.
  • Σε περίπτωση περισσότερων δημιουργών ή δικαιούχων, οι Συμμετέχοντες έχουν αποκτήσει νόμιμα κάθε είδους πνευματικά ή άλλα δικαιώματα καθενός δημιουργού ή δικαιούχου, προκειμένου οι συμμετέχοντες να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό με τις συγκεκριμένες φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες είναι πρωτότυπες και δεν προσβάλλουν τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Οι φωτογραφίες δεν παραβιάζουν με κανένα τρόπο τα προσωπικά δεδομένα, το δικαίωμα της εικόνας ή την προσωπικότητα τρίτων.
  • Οι φωτογραφίες συμμορφώνονται πλήρως με την κείμενη ελληνική νομοθεσία ή/και δικαιώματα τρίτων και δεν εμπεριέχουν ούτε συνιστούν οι ίδιες ακατάλληλο περιεχόμενο, όπως ενδεικτικά περιεχόμενο που είναι άσεμνο, ανήθικο, πορνογραφικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενδέχεται να υποκινήσει ρατσιστικό μίσος, βλάσφημο, παραβιάζει άμεσα ή έμμεσα την ιδιωτική ζωή, τα προσωπικά δεδομένα, τις πολιτικές ή/και θρησκευτικές πεποιθήσεις ή περιεχόμενο που παραβιάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων) (εφεξής «Ακατάλληλο Περιεχόμενο»).

  2.8. Οι Συμμετέχοντες ευθύνονται έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής για κάθε θετική ή αποθετική ζημία υποστούν καθώς και για οποιαδήποτε έξοδα ή δαπάνη (συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών αμοιβών) κληθεί αυτή να καταβάλλει συνεπεία του γεγονότος ότι η φωτογραφία με την οποία οι Συμμετέχοντες συμμετέχουν στο Διαγωνισμό αποτελεί ή περιέχει Ακατάλληλο Περιεχόμενο ή παραβιάζει εν γένει τα όσα προβλέπονται στους παρόντες όρους συμμετοχής.

   

  1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

  Ως διάρκεια του Διαγωνισμού, ορίζεται το χρονικό διάστημα από 14 Ιουνίου 2017 και ώρα 20.00.00 έως και 03 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 23.59.59. (εφεξής: «η Διάρκεια»)

   

  4.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  4.1. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 2, 3 και 6 του παρόντος, καθ’ όλη τη Διάρκεια οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: (α) Συνδέεται στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, (β) ανεβάζει μία (1) μοναδική φωτογραφία που επιθυμεί με αναφορά καλοκαιρινές στιγμές, ένα Brugal cocktail, και βασισμένη στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας τα hashtags #thebrugalstories και #brugal, (γ) αποδέχεται τους παρόντες όρους συμμετοχής αναρτώντας σύμφωνα με τα παραπάνω τη φωτογραφία που επιθυμεί μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram.

  4.2. Προκειμένου να είναι δυνατή η συμμετοχή, θα πρέπει ο λογαριασμός του ενδιαφερόμενου στο Instagram να βρίσκεται σε ρύθμιση μη απορρήτου (non private).

  4.3. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανωτέρω ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

  4.4. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο παρόν, ιδία δε όσων αναφέρονται στον όρο 2 ανωτέρω, η Διοργανώτρια διατηρεί, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα να απορρίψει συγκεκριμένη συμμετοχή σε περίπτωση που η φωτογραφία περιέχει Ακατάλληλο Περιεχόμενο. Η Διοργανώτρια διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αναφέρει (report) στο Instagram την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου και παράνομου περιεχομένου χωρίς προειδοποίηση, καθώς επίσης και να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

  4.5. Οι Συμμετέχοντες ρητώς μεταβιβάζουν στη Διοργανώτρια δωρεάν το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης, χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισμό τόσο για την Ελλάδα όσο και για το εξωτερικό, ανεξαρτήτως του τρόπου ή του μέσου εκμετάλλευσής τους, των φωτογραφιών, που θα προκύψουν από τη συμμετοχή των Συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω, προς το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού αλλά και για την προωθητική επικοινωνία της Διοργανώτριας με κάθε τρόπο ή/και μέσο.

  Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν με τη συμμετοχή τους ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν διατηρούν ούτε τώρα ούτε στο μέλλον καμία αξίωση ή οικονομική απαίτηση για οποιασδήποτε μορφής αμοιβή ή αποζημίωση από τη Διοργανώτρια ή/και από τυχόν τρίτους, στους οποίους θα παραχωρηθεί η χρήση ή/και η εκμετάλλευση των φωτογραφιών κατά τα ανωτέρω ή/και για τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό εν γένει. Επιπλέον οι Συμμετέχοντες παρέχουν με το παρόν τη ρητή τους συναίνεση ότι ο δια του παρόντος τρόπος άσκησης του ηθικού δικαιώματος ή των εξουσιών που πηγάζουν από αυτό αποτελεί νόμιμο τρόπο άσκησης του ηθικού δικαιώματος, καθώς και ότι η εν λόγω μεταβίβαση και εκμετάλλευση των φωτογραφιών δεν προσβάλλει την τιμή, την προσωπικότητα ή/και την ιδιωτική τους ζωή. Εφόσον απαιτηθεί, οι Συμμετέχοντες θα υπογράψουν σχετική δήλωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αφορά στη μεταβίβαση των εν λόγω δικαιωμάτων κατά τα ανωτέρω. Διευκρινίζεται ότι λόγω της δυνατότητας διασποράς των φωτογραφιών που προβάλλονται μέσω διαδικτύου, η Διοργανώτρια και/ή η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν για ενδεχόμενη προβολή αυτών σε μέσα (sites και εφαρμογές) που δεν αναφέρονται στο παρόν και δεν ελέγχουν οι ίδιες.

   

  1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ

  5.1. Μετά το πέρας της Διάρκειας και συγκεκριμένα στις 5 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 15:00:00, θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη του Νικητή. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διαφημιστικής (Αγίου Γεωργίου 19, Χαλάνδρι, 15234), και της Διαφημιστικής. Από την κλήρωση θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής (εφεξής ο « Νικητής»), ο οποίος θα κερδίσει ένα διήμερο ταξίδι για δύο άτομα στις Σπέτσες (εφεξής «το Δώρο»). Το ταξιδιωτικό πακέτο περιλαμβάνει ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα (από Αθήνα προς Σπέτσες) με επιστροφή και διαμονή μίας νύχτας σε δίκλινο δωμάτιο, σε ξενοδοχείο της διακριτικής ευχέρειας της Διοργανώτριας. Το Δώρο ισχύει και πρέπει να υλοποιηθεί οποιοδήποτε κατά την χρονική περίοδο από το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017 έως και την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017, ανάλογα με την διαθεσιμότητα των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και των ξενοδοχείων, εξαιρουμένης της δυνατότητας επιλογής ημερομηνιών που αντιστοιχούν σε αργίες, εορτές κλπ. και χωρίς δυνατότητα παρατάσεως της ημερομηνίας του ταξιδιού, εκδόσεως των εισιτηρίων με ανοικτή ημερομηνία ή ανταλλαγής αυτών με άλλα εισιτήρια του ίδιου ή άλλου αερομεταφορέα με ίδιο ή διαφορετικό προορισμό.

  Ακολουθώντας την ίδια ως άνω διαδικασία θα αναδειχθούν και δύο (2) επιλαχόντες νικητές (εφεξής οι «Αναπληρωματικοί»), οι οποίοι θα διεκδικήσουν το Δώρο με σειρά προτεραιότητας είτε σε περίπτωση μη έγκυρης συμμετοχής του αρχικού Νικητή, είτε σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον Νικητή, εντός μίας εβδομάδας από την ανακοίνωση της νίκης του, είτε σε περίπτωση που ο Νικητής αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο του.

   

   

  1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

  6.1. Η Διαφημιστική εντός της ίδιας ημέρας της κλήρωσης, ήτοι στις 5 Σεπτεμβρίου 2017 θα ανακοινώσει τον Νικητή μέσα από τον λογαριασμό https://www.facebook.com/BrugalRumGreece/ που διατηρεί η Διοργανώτρια στο Facebook. Η ανακοίνωση θα γίνει σε μορφή δημοσίευσης (Facebook Post), στο οποίο θα γίνεται αναφορά του ονόματος του Νικητή καθώς και της φωτογραφίας του που κέρδισε. Με την εν λόγω δημοσίευση η Διαφημιστική θα ανακοινώνει στον Νικητή ότι κέρδισε και θα του ζητάει για την αποδοχή του Δώρου, να αποστείλει τα προσωπικά του στοιχεία μέσω προσωπικού μηνύματος (Private Message).

  Ο Νικητής οφείλει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση της εν λόγω δημοσίευσης  να απαντήσει εάν αποδέχεται το Δώρο. Σε αυτήν την περίπτωση ο εκάστοτε Νικητής οφείλει να αποστείλει ταυτόχρονα τα πλήρη στοιχεία του (Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση), καθώς και την φωτογραφία σε υψηλή ανάλυση. Στη συνέχεια η Διαφημιστική θα προβαίνει σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νικητή προκειμένου να γίνει εξακρίβωση των στοιχείων. Ο Νικητής υποχρεούται να συμπληρώσει την δήλωση αποδοχής δώρου που θα του αποσταλεί από τη Διαφημιστική και να την αποστείλει ηλεκτρονικά ή με fax μαζί με φωτοτυπία της ταυτότητάς του στη Διαφημιστική, αλλιώς χάνει το δικαίωμα στο Δώρο που κέρδισε. Η Διαφημιστική κατά την επικοινωνία με τον Νικητή μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας του Νικητή – τελικού αποδέκτη του Δώρου.

  6.2. Σε περίπτωση που ο Νικητής απαντήσει στην Διαφημιστική ότι δεν αποδέχεται το Δώρο ή/και δεν αποστείλει τα στοιχεία του ή/και δεν συμπληρώσει την δήλωση αποδοχής του Δώρου εντός τριών (3) ημερών, ο τελευταίος χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωση επί του Δώρου και η Διαφημιστική θα επικοινωνεί με τον πρώτο κατά σειρά προτεραιότητας Αναπληρωματικό.

  6.3. Μετά την αποδοχή του Δώρου από τον Νικητή, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δύνανται να δημοσιεύσουν το όνομά του στην Ιστοσελίδα, σε όποια μέσα κοινωνικής δικτύωσης κρίνουν σκόπιμο, καθώς και σε άλλες δράσεις στα πλαίσια ή σε σχέση με τον Διαγωνισμό.

  6.4. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία ούτε με τον Νικητή ούτε με τους Αναπληρωματικούς, η Διοργανώτρια και/ή η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.

  6.5. Η Διοργανώτρια και/ή η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του Νικητή, ή/και του Αναπληρωματικού κατά περίπτωση, λόγω του ότι οι τελευταίοι δεν είδαν την ως άνω ανακοίνωση στο Facebook ή δεν έλαβαν γνώση του περιεχομένου της ανακοίνωσης λόγω μη ανάγνωσης αυτής, καθώς και για τυχόν μη αποστολή (ή/και λήψη) για οποιονδήποτε λόγο στη Διαφημιστική του προαναφερθέντος απαντητικού ηλεκτρονικού μηνύματος αποδοχής του Δώρου εκ μέρους των Νικητών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

  6.6. Η Διοργανώτρια ή/και οι Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη εάν ο Νικητής (ή οι Αναπληρωματικοί- κατά περίπτωση) έχουν αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να παραλάβουν το Δώρο τους ή αν τα στοιχεία που έχουν δηλώσει δεν είναι ορθή ή αν η συμμετοχή τους ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές ο Νικητής (ή ο Αναπληρωματικός – κατά περίπτωση) χάνουν κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή τους επί του Δώρου, το οποίο παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος Δώρου είτε στην περαιτέρω διάθεσή του.

  1. ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

  7.1. Η συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα , σε οποιοδήποτε στάδιο, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

  • Σε περίπτωση μη ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων όρων συμμετοχής.
  • Σε περίπτωση που ο Νικητής ή ο Συμμετέχων είναι ανήλικος.
  • Σε περίπτωση που ο Νικητής δεν επικοινωνήσει μετά την ανακοίνωση του μέσα από τον λογαριασμό https://www.facebook.com/BrugalRumGreece/ που διατηρεί η Διοργανώτρια στο Facebook, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 6.1. ανωτέρω ή δεν καταστεί δυνατός ο εντοπισμός του σύμφωνα με την παράγραφο 6.2 ανωτέρω.
  • Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο Νικητής δεν υπογράψει τη σχετική δήλωση αποδοχής Δώρου.
  • Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή χρήστης της Ιστοσελίδας παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών. Κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική ότι η συμμετοχή του παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία ή την προσωπικότητα ή την ιδιωτικότητα τρίτων ή την ελληνική νομοθεσία ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη ή κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους του.

  7.2. Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δύνανται να ακυρώσουν την αντίστοιχη συμμετοχή σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση ακυρότητας της συμμετοχής του Νικητή, θα επιλέγεται για την απονομή του Δώρου ο πρώτος με σειρά προτεραιότητας Αναπληρωματικός.

  1. ΕΥΘΥΝΗ

  8.1. Το Δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται με αιτία το Διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

  8.2. Το Δώρο που θα δοθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι απολύτως συγκεκριμένο και προσωποπαγές, ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα προϊόντα ή δώρα.

  8.3. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτουν καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των Νικητών ή/και των Αναπληρωματικών κατά την παραλαβή και αξιοποίηση του Δώρου τους αλλά και στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω.

  1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

  9.1. Οι Συμμετέχοντες δίνουν στην Διοργανώτρια ή/και της Διαφημιστικής το δικαίωμα, δημοσίευσης του ονόματος και της εικόνας τους, για διαφημιστικούς σκοπούς σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους. Επιπλέον, οι Συμμετέχοντες ρητώς συναινούν στη χρησιμοποίηση εκ μέρους της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής των προσωπικών τους δεδομένων που προκύπτουν από τη φωτογραφία της συμμετοχής τους, με σκοπό να αναρτηθεί δημοσίως στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αλλά και για την προωθητική επικοινωνία της Διοργανώτριας με κάθε τρόπο ή/και μέσο, καθώς και για τη δημοσίευση του ονόματός τους.

  9.2. Περαιτέρω, στα πλαίσια του Διαγωνισμού η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων που αναφέρονται ανωτέρω (Instagram profile name, ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση), τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού αλλά και για την προωθητική επικοινωνία της Διοργανώτριας με κάθε τρόπο ή/και μέσο. Τα δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν στη Διαφημιστική καθώς και σε συνεργάτες αυτής και της Διοργανώτριας που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους για τους ως άνω σκοπούς.

  9.3. Οι Συμμετέχοντες δίνουν την συναίνεσή τους στη Διοργανώτρια να τηρήσει αρχείο με τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για τους ως άνω σκοπούς. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997.

  9.4. Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στη Διαφημιστική, στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου, αριθμός 19, 15234 Χαλάνδρι Αττικής, είτε να αποστείλει σχετικό ηλεκτρονικό προσωπικό μήνυμα στον λογαριασμό https://www.facebook.com/BrugalRumGreece/ που διατηρεί η Διοργανώτρια στο Facebook, υπεύθυνος δε επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόμου αυτού ορίζεται η Διοργανώτρια.

   

  1. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

  10.1. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό μέσω της Ιστοσελίδας με ημερομηνία ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λ.π. την ημερομηνία της σχετικής γνωστοποίησης. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του.

  10.2. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής.

  10.3. Ο Διαγωνισμός δεν χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται οργανώνεται ή συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με το Instagram ή/και το Facebook και ουδεμία ευθύνη φέρουν αυτά έναντι των Συμμετεχόντων για τον Διαγωνισμό.

  10.4. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή (α) όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρω υπό 9 οριζομένων περί προσωπικών δεδομένων) και (β) των πάσης φύσεως όρων χρήσης του Instagram και του Facebook και τη συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής. Ρητά επίσης διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων ή και οιουδήποτε τρίτου για παραβίαση εκ μέρους των Συμμετεχόντων των πάσης φύσεως όρων χρήσης του Instagram και του Facebook.

  10.5. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση brugalgreece@gmail.com από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 09:00 έως τις 17:00.

  10.6. Οι παρόντες όροι έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Αναστασία Λάφη και όσοι επιθυμούν μπορούν να λάβουν αντίγραφο αυτών με δική τους δαπάνη, επικοινωνώντας με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση alafi@otenet.gr. Επίσης όποιος επιθυμεί να ενημερωθεί περαιτέρω σχετικά με τον Διαγωνισμό, μπορεί να αποστείλει σχετικό αίτημα με ηλεκτρονικό προσωπικό μήνυμα στον λογαριασμό https://www.facebook.com/BrugalRumGreece/ που διατηρεί η Διοργανώτρια στο Facebook.

  10.7. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.